Image

บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปีพุทธศักราช 2460 ตั้งอยู่ในย่านการค้าของจังหวัดปัตตานีเมื่อยุค 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นที่พักอาศัยต่อเนื่องมา 4 รุ่น อาคารหลังนี้คือสถานที่เกิดของคุณแม่ศรีสุมาลย์ สุวรรณมงคล ทำให้ผมมีความรู้สึกผูกพันกับบรรพบุรุษที่ได้ก่อสร้างและอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ จึงตั้งใจที่จะบูรณะฟื้นฟูและอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ทั้งภายนอกและภายในให้คงไว้เหมือนเดิม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ และทดแทนพระคุณแม่ในโอกาสอายุมงคลครบ 7 รอบ 84 ปี ของท่าน และเพื่อให้ทายาทรุ่นต่อไปได้สืบทอดอาคารแห่งนี้ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่จังหวัดปัตตานีแผ่นดินเกิดของคุณแม่
การบูรณะอาคารหลังนี้ นับเป็นครั้งแรกในย่านชุมชนเก่าหัวตลาด โดยมีผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ 23 สาขา 7 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งสถาปนิกและนายช่างที่มีความชำนาญ ได้ร่วมมือร่วมแรง ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่ออนุรักษ์อาคารแห่งนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจมา ณ โอกาสนี้

การบูรณะฟื้นฟูบ้านขุนพิทักษ์รายาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมด้วยการเปิดบ้าน โดยมีพิธีเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัตตานีเคารพนับถือ 23 องค์ จากศาลเจ้าเล่งจูเกียงประทับเกี้ยวเข้ามาในบ้าน ซึ่งตรงกับในวันสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้บูรณะอาคารที่มีอายุกว่า 100 ปี แห่งนี้ให้กลับมามีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ เช่นเดียวกับที่ภาคภูมิใจในการฟื้นฟูกิจการของกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่เมื่อ 20 ปีก่อนให้กลับมาดำเนินการขายรถยนต์อีซูซุต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 57 ซึ่งในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ได้รับรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จในการฟื้นฟูกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ เกิดจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และการทำงานเป็นทีม เช่นเดียวกับการบูรณะฟื้นฟูบ้านขุนพิทักษ์รายา สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ของจังหวัดปัตตานี

Book by อนุพาสน์ สุวรรณมงคล